Privacyverklaring

Update: 23.05.2018.

Hongaarse Taalstudio gevestigd aan Damjanich staat 30 bij Boedapest, is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hongaarse Taalstudio werkt met persoonsgegevens van onze klanten. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten aan te bieden en uit te voeren. Persoonsgegevens die verwerkt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

skype gegevens 

 

En overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch

Doel en op basis van welke grondslag verwerkt uw persoonsgegevens verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Betaling van en aan u af te handelen.

• Om diensten bij u af te leveren.

• verwerkt eveneens persoonsgegevens indien ons bedrijf hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens eraan te pas komt. 2 / 3 Contact- en offerteformulier Als u het contactformulier op de website van invult, dan worden de gegevens die u aan ons bedrijf toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, aangezien opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.

• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) na beëindiging van onze zakelijke relatie binnen 1 jaar in onze actieve databases. In de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar agneszka1@gmail.com. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 3 / 3 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hongaarse Taalstudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via agneszka1@gmail.com.